KİTLE FONLAMASI SÖZLEŞMESİ

İşbu Kitle Fonlaması Sözleşmesi (“Sözleşme”),

Startupfon Kitle Fonlama Platformu Anonim Şirketi

(“Startupfon” veya "Platform")

Adresi: Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya A Kule Kent Etabı Blok No: 25A İç Kapı No: 95 Üsküdar / İSTANBUL

Ticaret Sicil No: 194772-5 / İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Vergi No: 7810806930 – Zincirlikuyu

Temsile Yetkili Kişi: Gülsüm Çıracı

ve

 1. [Girişim Şirketinin unvanı girilecektir.] (“Girişim Şirketi”)
Adresi:

Ticaret Sicil No / T.C. Kimlik No: Vergi No:

Temsile Yetkili Kişi:

 1. [Kurucular’ın bilgileri girilecektir] (“Kurucular”)
Adresi:

Ticaret Sicil No / T.C. Kimlik No:

arasında tarihinde aşağıdaki hüküm ve koşullar çerçevesinde akdedilmiştir.

Startupfon ve Girişim Şirketi bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılırlar.

BU DOĞRULTUDA, Taraflar aşağıda belirtilen hüküm ve koşullarda mutabakata varmışlardır:

TANIMLAR

İşbu Sözleşme’deki terimler aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki anlamları ifade eder:

"Bilgi Formu”, Girişimci veya Girişim Şirketi tarafından hazırlanan, Proje’nin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla Kampanya Sayfası’nda ilan edilen ve standartları Kurul tarafından belirlenen formu ifade eder.

Eklentiler https://startupfon.com/ alan adı ve İnternet Sitesi’nin uygun şekilde kullanımını sağlamak üzere, Yazılıma fonksiyonalite sağlayan framework ve production altyapısı da dahil olmak üzere her türlü, arayüz ve arayüz tasarımlarını ifade eder.

Emanet Yetkilisi”, Platformlar aracılığıyla toplanan fonu, Fonlanan Şirket’e aktarılana veya Üyelere iade edilene kadar Tebliğ’deki hükümler çerçevesinde emanetçi sıfatıyla bloke eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)’nde tanımlanan diğer portföy saklayıcılarını ifade eder.

Fikri Ürünler https://startupfon.com/ alan adı ve İnternet Sitesi’nin uygun şekilde kullanımını sağlamak üzere bunu oluşturan tüm Yazılım, Eklentiler, Kaynak Kodları, https://startupfon.com/ alan adı, İnternet Sitesi, ve Know-How dahil, geliştirilen, oluşturulan, kullanılan ve meydana getirilen (müştereken ya da tek başına, işyerinde veya dışında, iş saatlerinde veya iş saatleri dışında üretildiğine bakılmaksızın) ve fikri mülkiyet konusu olabilecek her türlü tescil edilebilir olsun veya olmasın, FSEK, SMK, TTK ve sair mevzuatla himaye edilen herhangi bir kısmi ve/veya bütün patent, buluş/icat, faydalı model, tasarım, marka, logo ve unvan ve sloganlara ilişkin haklar, entegre devre topografyası, platformlar, portallar, program modülleri, paketler, tasarımlar, bunların hazırlık çalışmaları/tasarımları, modüller, arayüz tasarımları, internet sitesi ve diğer tüm internet siteleri (html kodları dahil ve tasarımları), fikir ve süreçler, fotoğraflar, prodüksiyonlar, projeler, notlar veya memorandumlar, iş fikirleri, iş modelleri, yazılı ve grafik materyaller, performans, kreasyonlar, çalışmalar, makaleler, eğitimler, teklifler, fiyat listeleri, listeler, sunumlar, araştırmalar, veri tabanları ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü eser ve fikri ürünler, ticaret unvanları, işletme adları, ürün adları, alan adları ve adresleri, internet sitesi sayfaları ve tasarımları, ticari bilgiler, gizli bilgiler ile tüm bunların her türlü versiyonları iyileştirme ve değişiklikleri, geliştirmeleri ve türevlerinin ve bunlarla bağlantılı haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü türevlerinin, tüm versiyonları, değişiklikleri, gelişmeleri ve türevlerini ifade eder.

Fonlanan Şirket”, Girişimciler tarafından kurulan anonim şirketi veya Emanet Yetkilisi nezdindeki hesabına, bloke edilen fon tutarının aktarıldığı Girişim Şirketi’ni ifade eder.

Girişimci”, Projesine paya dayalı kitle fonlaması yoluyla Girişim Şirketi Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri ve limited veya anonim şirket türündeki tüzel kişileri ifade eder.

Girişim Şirketi”, Anonim şirket kurma zorunluluğu olmadan faaliyetlerine devam edecek ve Türkiye’de kurulu olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve Projesine yatırım ihtiyacı bulunan Girişim Şirketi anonim şirketleri veya toplanan fonların Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anonim şirkete dönüşmesi zorunlu olan limited şirketlerini ifade eder.

"İnternet Sitesi”, Platform’a ait https://startupfon.com/ alan adını, bu web adresinde yer alan internet sayfasını, Yazılım’ı, Eklentileri’ni ve içeriğindeki tüm Fikri Ürünler’i ve Kaynak Kodları’nı ifade eder.

Kampanya”, Projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin Platform’un İnternet Sitesi’nde kamuya duyurulmasını ifade eder.

Kampanya Sayfası”, Projeye ilişkin olarak İnternet Sayfası’nda oluşturulan ve yalnızca Üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını ifade eder.

Kanun”, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu ifade eder.

Kaynak Kodları” İnternet Sitesi’nin uygun şekilde kullanımını sağlamak üzere oluşturulan Yazılım ve Eklentiler, https://startupfon.com/ alan adı, İnternet Sitesi, know-how dahil tüm Fikri Ürünler’in yönetilebilmesi ve güncellenebilmesi için komple paket halinde detaylı bir şekilde dokümante edilmiş kaynak kod ile uygulamanın çalışması için gerekli herhangi bir arayüzü, motor, api ile diğer araç ve gereçleri dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Fikri Ürünler’in yönetilebilmesi, desteklenmesi, güncellenmesi ve yayınlanması için gerekli her türlü dokümantasyonu (örneğin: kullanıcı kılavuzu, geliştirici notları vs.), yazılımları ve Fikri Ürünler’in detaylı kullanımın anlatımını; tüm görselleri, orijinal psd dosyalarını, Fikri Ürünler’in tasarımını, tanıtım görsellerini ve ikonları; Fikri Ürünler’in içerisinde kullanılan her türlü şifre ve anahtarı; sunucu taraflı gerekli her türlü kaynak kod, api ve kullanım kılavuzunu ifade eder.

Kitle Fonlaması Mevzuatı", Tebliğ başta olmak üzere kitle fonlamasına ilişkin mevzuatı ve Kurul’un kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin karar, duyuru ve diğer her türlü düzenlemelerini ifade eder.

“Know-How”: https://startupfon.com/ alan adı ve İnternet Sitesi’nin uygun şekilde kullanımını sağlamak üzere algoritmalar, dizilimler, ticari bilgiler, iş fikirleri, iş modelleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ve FSEK, SMK, TTK ya da herhangi bir kanun kapsamında fikri mülkiyet, eser ve sair şekillerde sayılıp sayılmadığına bakılmaksızın her türlü fikir, uygulama ve yaratımları ifade eder.

"Kurucular” Taraflar maddesinde yer alan tanımlamadaki kişileri ifade eder.

Kurul”, Sermaye Piyasası Kurulu’nu ifade eder.

KVKK”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

MKK”, Merkezi Kayıt Kurulu Anonim Şirketi’ni ifade eder.

Nitelikli Yatırımcı”, Kurul’un ilgili düzenlemelerinde tanımlanan gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan bireysel katılım yatırımcısı lisansına sahip kişileri ifade eder.

Önemli Etkiye Sahip Ortak”, 4.17’de tanımlandığı üzere, Kampanya başladığı tarihteki Girişimcileri ifade eder.

Platform” Taraflar maddesinde yer alan tanımı ifade eder.

“Potansiyel İşlem” Madde 2.2’de yer alan tanımı ifade eder.

Proje”, Planlanan teknoloji ve/veya üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için yatırım ihtiyacı olan iş fikrini ifade eder.

Startupfon” Taraflar maddesinde yer alan tanımı ifade eder.

Tebliğ”, 27.10.2021 tarih ve 31641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren III – 35/A.2 numaralı Kitle Fonlaması Tebliği’ni ifade eder.

"Üye”, Üyelik şartlarını yerine getiren ve Platform ile üyelik sözleşmesi akdeden yatırımcıyı ifade eder.

Yatırım Komitesi”, Girişimci veya Girişim Şirketi tarafından hazırlanan fizibilite ve/veya kredibilite raporunu değerlendiren, Kampanyalara ilişkin hazırlanan Bilgi Formu’nu onaylayan ve Platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi ifade eder.

Yazılım https://startupfon.com/ alan adı ve İnternet Sitesi’nin uygun şekilde kullanımını sağlamak üzere Kaynak Kodları, algoritmalar, kaynak ve nesne kodları, Eklentiler, yazılım ve bilgisayar programının hazırlık tasarımları, arayüzüne temel oluşturan düşünce ve ilkeleri ve her türlü içerik, unsur, bölüm, modül ve ekleri de içine almak üzere, bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler ve algoritmalar, bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesi ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmaları, arayüz ve araişlerliği, yazılımın sunucu taraflı gerekli her türlü kod, modüller, api, bilgisayar programının yönetilebilmesi, desteklenmesi, güncellenmesi ve yayınlanması için gerekli her türlü dokümantasyonu, kullanım kılavuzu, orijinal psd dosyaları, bilgisayar programının tasarımını, her türlü görsellerini ve ikonları, html kodlarını, bilgisayar programı çerisinde kullanılan her türlü şifre ve anahtarı, platformlar, portallar, program modülleri, paketler, veri tabanları dahil bir bilgisayar programının tüm unsurları ve bunların tüm versiyonları, sürümleri, güncellemeleri ile basılı veya elektronik yazılım ile ilgili her türlü doküman bunların herhangi bir parçası dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere Fikri Ürünler’in uygun şekilde kullanılmasını sağlayan her türlü yazılım, mobil dijital cihaz yazılım ve uygulamaları, bilgisayar programını ifade etmektedir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
  1. Startupfon, sermaye yatırımı arayışında olan Girişimcilerden ve Girişim Şirketlerinden başvuru ve girişimlerle ilgili bilgi almakta, çeşitli konularda danışmanlık vermekte, bu doğrultuda, büyüme süreçleri ile ilgili Türk girişimcilik ekosistemine destek olmaktadır. Startupfon, Kitle Fonlaması Mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermekte olup, Tebliğ uyarınca listeye alınmak suretiyle paya dayalı kitle fonlamasına aracılık etmesi Kurul tarafından uygun görülmüştür.
  2. Girişim Şirketi, Projesine yatırım ihtiyacı bulunan ve Platform aracılığı ile Üyelerden yatırım almakla ilgilenen (“Potansiyel İşlem”) Girişimci / Girişim Şirketi’dir.
  3. İşbu Sözleşme’nin konusu; Girişim Şirketi’ın işbu Sözleşme’yi akdetmek suretiyle Platform’a başvurması, kamuya duyurulan Kampanya uyarınca Projesi için Kitle Fonlaması Mevzuatı hükümleri çerçevesinde kitle fonlaması yoluyla fon toplamasına ilişkin esasların ve Potansiyel İşlemler kapsamında Tarafların üstlendiği hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
PROJE’NİN KAPSAM VE AMACI İLE KAMPANYAYA İLİŞKİN HUSUSLAR
  1. Girişim Şirketi, [Proje başlığı] başlıklı Proje’sinin yatırım ihtiyacı için [en fazla altmış (60) gün] süreyle bir Kampanya gerçekleştirmek üzere Platform’a başvuruda bulunmuştur.
  2. Girişim Şirketi, Platform’da kampanyasının listelenmesi karşılığında herhangi bir ücret ödemekle yükümlü değildir.
  3. [Proje’nin konusu hakkında bilgilere yer verilebilir.]
  4. Kampanya süresince hedeflenen minimum birim pay satış fiyatı [●] TL’dir. Kampanya kapsamında hedeflenen fon tutarı toplam [●] TL olup, Girişim Şirketi, Bilgi Formu’nda açıklamak ve ihraç sınırını geçmemek kaydıyla hedeflenen fon miktarının azami [%20’sine] tekabül eden kadar [●] TL’ye kadar ek fon toplayabilir.
KAMPANYA SÜRECİNDE UYGULANACAK PROSEDÜRLER VE YATIRIMA İLİŞKİN ESASLAR
 1. Kampanya süreci, Girişim Şirketi tarafından Platform’a fon toplama talebiyle başvurulduğu anda başlar. Herhangi bir Kampanya süreci tamamlanmadan aynı Girişim Şirketi tarafından yeni bir kampanya süreci başlatılamaz.
 2. Bir Girişim Şirketi herhangi bir on iki (12) aylık dönemde Platform aracılığıyla en fazla iki (2) Kampanya ile fon toplayabilir ve bu dönemde toplanabilecek fon tutarı Kurulca izahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyet tanınan ve her yıl Kurul Bülteni aracılığıyla ilan edilen ihraç sınırını geçemez.
 3. Kampanya süreci, Girişimci veya Girişim Şirketi tarafından Platform’a pay karşılığında fon toplama talebiyle başvurulduğu anda başlar. Herhangi bir Kampanya süreci tamamlanmadan aynı Girişim Şirketi veya Girişimci tarafından paya veya borçlanmaya dayalı yeni bir Kampanya süreci başlatılamaz.
  1. Kampanya süresi ise, Yatırım Komitesi tarafından onaylanmış Bilgi Formu’nun Kampanya Sayfasında yayımlandığı tarihte başlar ve bu süre altmış (60) günü geçemez. Kampanya, Platform tarafından uygun görülen tarihte yayımlanmaya başlar. Platform Üyeleri tarafından Kampanya süresi boyunca ilgili Projeye yönelik fon sağlama talepleri platforma iletilir.
  2. Platform, yatırımcılar tarafından kendisine iletilen fon sağlama taleplerini kampanya süresi boyunca anlık olarak MKK’ya ve emanet yetkilisine iletir. Fonların toplanması, toplanan fonların emanet yetkilisi nezdinde platform adına açılan hesapta bloke edilerek fonlanan şirkete aktarılması ve/veya söz konusu fonların ve varsa nemalarının yatırımcılara iade edilmesi emanet yetkilisi tarafından sağlanır.
  3. Yatırımcılar tarafından fon sağlamaya ilişkin ödeme emrinin verildiği andan itibaren 48 saat içinde cayma hakkına yönelik bildirimin platforma iletilmesi suretiyle hiçbir sebep gösterilmeksizin cayma hakkının kullanılması mümkündür. Cayma hakkı kullanımının Platform tarafından emanet yetkilisine iletilmesini takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi tarafından fon tutarının iadesi için gerekli işlemler yerine getirilir.
  4. Yatırım Komitesi’ne sunulan Kampanya başvurularının Platform tarafından İnternet Sitesi’nde yayımlanması Yatırım Komitesi’nin onayı ile mümkündür. Bu onay, Yatırım Komitesi tarafından Tebliğ hükümlerine uygun olarak oluşturulan değerlendirme politikasındaki ölçütler doğrultusunda verilir. Değerlendirme politikası doğrultusunda Yatırım Komitesince yapılan değerlendirmeleri içeren rapor Bilgi Formu ile birlikte Proje’nin Kampanya Sayfasında yayımlanır.
  5. Kampanya süresinde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde, Platformca bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen dağıtım listesi dikkate alınarak bu tutarı aşan kısmın yatırımcılara iadesi Tebliğ uyarınca yapılır.
  6. Hedeflenen fon tutarının kampanya süresinin bitiş tarihi veya kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm yatırımcılar bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden iş günü içinde Platform tarafından yapılacak bildirim üzerine emanet yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu bildirimi takip eden iş günü içinde emanet yetkilisi tarafından yatırımcılara iade edilir ve bu suretle kampanya süreci sona erer. İade işlemleri emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir.
  7. Yatırımcılar tarafından kampanya bazında ilgili platforma iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin ödemeler ile emanet yetkilisine intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve kampanya süresinin sona ermesini takiben payların üye bazında dağıtımının tespitine yönelik işlemler bilgi formunda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve emanet yetkilisi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak platform tarafından gerçekleştirilir.
  8. Paya dayalı kitle fonlaması aracılığıyla fon toplanmasında, Girişim Şirketinin artırım öncesi sermaye tutarının nominal değerine, sermaye artırım suretiyle yatırımcılara verilecek pay tutarının nominal değerine ve beher payın satış fiyatına, yatırım komitesince onaylanacak bilgi formunda yer verilmesi zorunludur.
 4. Platform nezdinde Kampanya yürütülebilmesi için Bilgi Formunun Yatırım Komitesi tarafından onaylanması ve Bilgi Formu’nun ve Startupfon’un hazırlayacağı yatırım dokümanlarının Kampanya Sayfası’nda yayımlanması zorunlu olup, Yatırım Komitesi tarafından Bilgi Formu’nun onaylanması için asgari olarak Bilgi Formu’nda yer alan bilgilerin tutarlı, anlaşılabilir ve Kurul tarafından belirlenen standartlara göre eksiksiz olması gerekmektedir. Girişim Şirketi, Bilgi Formu’nu bu esaslar çerçevesinde hazırlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, Girişim Şirketi, Startupfon’un kendisinden talep edebileceği her türlü belge ve bilgileri eksiksiz ve özenli şekilde en kısa sürede Startupfon’a iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Toplanan fonların aktarılmasından önce Girişimci tarafından yeni bir anonim şirketin kurulmuş, limited şirket türündeki Girişim Şirketleri için anonim şirkete dönüşümün tamamlanarak ticaret siciline tescil ettirilmiş olması ve bu fonların yalnızca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylar karşılığında Fonlanan Şirket’e aktarılması zorunludur. Girişim Şirketlerinin mevcut paylarının satışı suretiyle fon toplanamaz.
 6. Üye, Kampanya süresi boyunca ilgili Projeye yönelik fon sağlama taleplerini Platform’a iletilir. Fonlanan Şirket’in payları karşılığında Yatırımcılardan sağlanan fonların tamamının nakden ödenmiş olması zorunludur. Üyelerin tercih ettiği ödeme yöntemi nedeniyle yaşanabilecek eksik ödeme, kesinti, ödemede aksaklık veya gecikmelerden ve bunların sonuçlarından Platform sorumlu değildir.
 7. Platform, Kampanya süresi boyunca kendisine iletilen fon sağlama taleplerini Üyeler ile akdettiği Üyelik Sözleşmesi’ndeki hükümlere uygunluk ve Platform şartları açısından inceler ve Platform’un söz konusu talebi, onaylamasını takiben, talebi MKK’ya ve Emanet Yetkilisi’ne iletir. Fonların toplanması, toplanan fonların Emanet Yetkilisi nezdinde Platform adına açılan hesapta bloke edilerek Fonlanan Şirket’e aktarılması ve/veya söz konusu fonların ve varsa nemalarının Üyelere iade edilmesi Emanet Yetkilisi tarafından sağlanmaktadır.
 8. Üye, ödeme emrinin verildiği andan itibaren kırk sekiz (48) saat içinde cayma hakkına yönelik bildirimin Platform’a İnternet Sitesi üzerinden ve/veya e-mail yoluyla iletilmesi suretiyle hiçbir sebep göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Platform, cayma hakkı kullanımını Emanet Yetkilisi’ne iletir ve iade işlemleri takip eden iş günü içinde Emanet Yetkilisi tarafından yerine getirilir.
 9. Kampanya süresi içerisinde hedeflenen minimum fon tutarına ulaşılması durumunda Kampanya başarılı kabul edilir. Varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının Kampanya süresinin bitiş tarihinden önce toplanması halinde, Tebliğ’de düzenlenen cayma hakkı süresinin tüm Üyeler bakımından sona ermesi şartıyla Kampanya süresi erken sonlandırılabilir.
 10. Kampanya süresinde, varsa ek satış dahil hedeflenen fon tutarının üzerinde fon toplanması halinde, Platformca Bilgi Formu’nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen dağıtım listesi dikkate alınarak bu tutarı aşan kısmın Üyelere iadesi Platform’un ilgili listeyi Emanet Yetkilisi’ne iletmesini takiben yatırımcılar arasında eşitsizliğe sebep olmayacak şekilde yerine getirilir.
 11. Fonlanan Şirket’in fon sağlayan Üyeler ve Girişimci’den oluşacak ortaklık yapısına Bilgi Formu’nda yer verilir. Fonlanan Şirket’in kurulmasından sonra, Proje’ye ilişkin oluşacak haklar da dahil tüm malvarlığı unsurları Fonlanan Şirket’e aittir. Fonlanan Şirket’in kurulmasından önce finansmanı sağlanan Proje’ye ilişkin malvarlığı unsurlarının bulunması ve bunların Fonlanan Şirket’e kuruluşta ayni sermaye olarak konulmaması halinde, söz konusu malvarlığı unsurlarının, yatırımcıların herhangi bir zarara uğratılmaması ve devir bedelinin Fonlanan Şirket’in sermayesinin binde birini aşmaması kaydıyla, kuruluşu takip eden en geç otuz (30) iş günü içinde Fonlanan Şirket’e devredilmesi zorunludur. Bu işlemler nedeniyle yatırımcıların uğrayacağı zararlardan, Girişim Şirketi sorumludur.
 12. Hedeflenen fon tutarının Kampanya süresinin bitiş tarihi veya Kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm Üyeler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla toplanamamış olması halinde, ilgili sürenin bitimini takip eden iş günü içinde Platform tarafından yapılacak bildirim üzerine Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması, bu bildirimi takip eden iş günü içinde Emanet Yetkilisi tarafından yatırım yapan Üyelere iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer. İade işlemleri Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedüre göre gerçekleştirilir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Platform, başarısız şekilde sonuçlanan Kampanyalar için herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir ve Girişim Şirketi bu nedenle Platform’dan herhangi bir tazminat veya ödeme talep edemez.
 13. Yatırım yapan Üyeler tarafından Kampanya bazında Platform’a iletilen fon sağlama taleplerine ilişkin ödemeler ile Emanet Yetkilisi’ne intikal eden nakit aktarımlarının eşleştirilmesine ve Kampanya süresinin sona ermesini takiben payların yatırımcı bazında dağıtımının tespitine yönelik işlemler Bilgi Formu’nda belirtilen usul ve esaslar ile MKK ve Emanet Yetkilisi tarafından belirlenen prosedürlere uygun olarak Platform tarafından gerçekleştirilir.
 14. Girişim Şirketi’nin artırım öncesi sermaye tutarının nominal değerine, sermaye artırım suretiyle yatırım yapan Üyelere verilecek pay tutarının nominal değerine ve beher payın satış fiyatına Bilgi Formu’nda yer verilmesi zorunludur. Ek olarak, Üyelere verilecek paylardan doğan ortaklık hakları ile varsa bu paylara ilişkin imtiyazlar Bilgi Formu’nda açıkça belirtilir. Nitelikli Yatırımcılar hariç olmak üzere Üyelere verilecek paylar arasında imtiyaz farkı yaratılamaz, Üye bu hususu bildiğini kabul ve beyan eder.
 15. Nitelikli Yatırımcı olmayan gerçek kişi Üyelerden, Tebliğ’deki sınırlamalar çerçevesinde ve Kurul’un duyuruları ile yeniden değerlenmiş tutarlara uyulmak kaydıyla Platform üzerinden bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami 150.000 Türk Lirası (2023 yılı için) tutarında yatırım toplanabilir. 3.000.000 Türk Lirası’nı (2023 yılı için) aşan fon taleplerinde, hedeflenen fon tutarının toplanmış sayılması için hedeflenen fonun en az %5’ine tekabül eden tutarın Kampanya süresi içinde Nitelikli Yatırımcılar tarafından karşılanmış olması zorunludur. Bu zorunluluk, varsa toplanan ek fon bakımından uygulanmaz. Bu sınırların altında olmamak kaydıyla, Girişim Şirketi tarafından Bilgi Formu’nda belirtilmek kaydıyla Nitelikli Yatırımcılar’a tahsisat oranı belirlenebilir.
 16. Yatırım Komitesi, Bilgi Formu’nda meydana gelen ilave gelişmelerin niteliğini ve potansiyel etkilerini değerlendirerek Kampanya sürecini iptal edebilir.
 17. Girişim Şirketi’nin Kampanya sürecinin başladığı tarihteki ortakları, Fonlanan Şirkette önemli etkiye sahip olacaklardır. Bu kapsamda, Girişim Şirketi’nin Kampanya süreci tarihindeki hali hazırdaki ortakları “Önemli Etkiye Sahip Ortak”tır. Kampanya sürecinin başladığı tarihi takip eden üç (3) yıl içinde miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra nedenleriyle yapılacak devirler ile Nitelikli Yatırımcılara ya da kendi aralarında yapacakları devirler hariç olmak üzere, Fonlanan Şirketteki paylarını devredemezler.
 18. Toplanan fonlar karşılığında çıkarılacak paylar da dahil olmak üzere Fonlanan Şirket’in tüm paylarının MKK nezdinde elektronik ortamda kayden oluşturulması ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunludur. Fonlanan Şirket’in paylarının kaydileştirilmesi ve yatırım yapan Üyelere dağıtımı amacıyla Fonlanan Şirket veya Fonlanan Şirketin yetkilendireceği bir yatırım kuruluşu aracılığıyla MKK’ya başvuruda bulunulur. Toplanan fonların Fonlanan Şirket’in hesaplarına aktarılmasından önce kaydileştirme işlemlerinin tamamlanmış olması zorunludur.
PLATFORM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Startupfon, Üyeler ile Baş Yatırımcı’nın (aşağıda tanımlandığı şekilde) yatırım yapma kararı verdiği ve Platform’a başvuruda bulunan alan Girişim Şirketi ile bir araya getirir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Startupfon, kendisine ulaşan tüm başvuruları kabul etmekle veya bilgisi dahilinde olan tüm Potansiyel İşlemleri veya Baş Yatırımcı’nın yatırım yapmaya karar verdiği tüm Girişim Şirketiları Üyelere bildirmek yükümlülüğü altında değildir. Platform, başvuruyu kabul edip etmemek konusunda serbesttir. Platform, Girişim Şirketi’ın başvurularını Yatırım Komitesi’ne sunmadan önce reddedebilir. Her halükârda, Platform reddedilen başvuruların reddedilme gerekçesi hakkında başvuru sahibine e-mail veya uygun iletişim araçlarıyla bilgi verir.
  2. Startupfon, herhangi bir Potansiyel İşlem’e ilişkin yatırım sürecinin koordinasyonu için destek sağlar ve fon sağlamak isteyen Üyeler ile Girişim Şirketi arasındaki tüm müzakere, görüşme, yazışma, iletişim süreçleri Startupfon tarafından yürütülür.
  3. Platform, fon toplanan her bir Proje için Kampanya Sayfası oluşturmakla, Bilgi Formu’nu bu Kampanya Sayfası’nda yayımlamakla ve Kampanya sürecinde ve Kampanyanın gerçekleştiği takvim yılını izleyen beş (5) yıl boyunca Fonlanan Şirket’e ilişkin periyodik açıklamaların bu Kampanya Sayfası üzerinden yapılmasını sağlayacak gerekli altyapıyı kurmakla yükümlüdür.
  4. Startupfon, İnternet Sitesi’ninKampanya süresince kullanımı için gerekli teknik altyapıyı sağlar. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Startupfon, İnternet Sitesi’nin kullanımından aksaklık yaşanmaması adına makul düzeydeki önlemleri alır, ancak, Startupfon’un kontrolü dahilinde olmayan nedenlerden (kapasite ve ağ problemleri, iletişim kanallarındaki ve/veya sunuculardaki arızalar, elektrik kesintisi, doğal afetler dahil olmak üzere mücbir sebep halleri gibi) kaynaklanan kesintiler Startupfon’un sorumluluğunda değildir. Girişim Şirketi, Startupfon’un İnternet Sitesi üzerinde dilediği zamanda ve suretle değişiklik, güncelleme ve bakım yapma hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.
  5. Platform, her bir Kampanya için hedeflenen ve toplanan fon tutarı, fon sağlayan Yatırımcı sayısı ve kalan Kampanya süresi hakkında Platform’un İnternet Sitesinde güncel olarak bilgi vermekle yükümlüdür. Fonlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, her bir Kampanya için Kampanya süresinin sona ermesini takip eden iş günü fonlama sonuçları İnternet Sitesi üzerinden Üyelere duyurulur.
  6. Kampanya süresi içinde, Üyelerin yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde bu durum, Girişim Şirketi tarafından Bilgi Formu’nun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte Platform’a bildirilir. Bilgi Formu, bildirim tarihinden itibaren iki (2) iş günü içinde Yatırım Komitesi tarafından onaylanır ve Kampanya Sayfası’nda derhal yayımlanır. Platform, ilgili Proje’ye yönelik fon sağlama talebini iletmiş olan Üyelere eşanlı olarak e-mail veya uygun iletişim araçlarıyla bilgilendirme yapmakla yükümlüdür. Bilgi Formu’ndaki değişikliklerin Yatırım Komitesi tarafından onaylanarak yayımlandığı tarihten önce ödeme emrini veren Üyeler açısından cayma hakkı süresi bilgilendirme anından itibaren yeniden başlar.
  7. Yatırım yönetiminde eşgüdüm ilkesi çerçevesinde, Taraflar arasındaki işbu Sözleşme konusuna dair tüm iletişimler e-mail dahil olmak üzere yazılı olarak gerçekleştirilir. Durum gereğince aksi Startupfon tarafından takdir edilmedikçe, Startupfon, kendisine yöneltilen e-maillere kural olarak üç (3) iş günü içerisinde yanıt sağlar. Taraflar arasında sözlü şekilde gerçekleştirilen toplantı, görüşme ve iletişimler, söz konusu iletişimi takiben Taraflardan biri veya her ikisi tarafından e-mail dahil olmak üzere yazılı ortamda diğer Taraf ile paylaşılır. Startupfon’un işbu Madde’ye uygun olarak yazılı şekilde gerçekleştirilmeyen toplantı, görüşme ve iletişimlerden doğan herhangi bir yükümlülüğü mevcut değildir.
  8. Startupfon, Potansiyel İşlem’e ilişkin olarak, Platform’a üye olmuş Üyeler tarafından gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi hedeflenen eylem, faaliyet, yatırım ve işlemlerden sorumlu tutulamaz. Startupfon, Üyelerin ve diğer Girişim Şirketi’nin sağladığı bilgi, yorum, deneyimin işbu paylaşımlarını esas alarak gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
  9. Startupfon, işbu Sözleşme çerçevesinde yürütülen kitle fonlaması hizmetlerinin hiçbir aşamasında, Girişim Şirketi’ne kitle fonlama faaliyetine, Üyelere, toplanacak fon tutarına ilişkin herhangi bir beyan, garanti veya tekeffül vermemekte olup, Startupfon’un işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu Tebliğ kapsamında kendisi için öngörülenler ile sınırlıdır.
  10. Platform, İnternet Sitesi üzerinden Girişim Şirketi ve Üyelerin kendi aralarında iletişim kurmalarına imkân sağlayabilir. Platform, Girişim Şirketi ve Platform aracılığıyla İnternet Sitesi’ni kullanan diğer taraflar arasında yapılan hiçbir iletişime, hukuki işleme ve/veya anlaşmaya ilişkin olarak taraf, kefil, garantör, lehdar değildir, bunlara dair herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. İşbu Sözleşme’de düzenlenen hiçbir husus, Platform’un ikincil piyasa işlemlerine aracılığı ettiği anlamına gelecek şekilde yorumlanamaz.
  11. Platform, Girişim Şirketi’ın kendisine sağlamış olduğu kişisel verileri Emanet Yetkilisi ve MKK başta olmak üzere diğer üçüncü kişilerle paylaşabilir. Üye, işbu Sözleşme’yi imzalayarak kitle fonlaması faaliyetlerine ilişkin gerekli veri paylaşımlarının yapılabileceğini anladığını kabul ve beyan eder. Platform Girişim Şirketi’a ve Fonlanan Şirket’e ilişkin bilgilerin gizliliğini muhafaza etme ve bu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasını teminen gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.
  12. Platform, her bir Kampanya için hedeflenen fon miktarının azami %20’sine kadar olacak şekilde, Kampanyalara toplamda özkaynaklarının azami %50’sine kadar fon sağlayabilir.
  13. Platform’un işbu Sözleşme kapsamında Girişim Şirketi’ne karşı yükümlendiği toplam sorumluluk, Girişim Şirketi’nin o tarihe kadar bu Sözleşme kapsamında Platform’a ödediği toplam bedeli geçemez.
EŞGÜDÜM, YATIRIM YÖNETİMİNDE VERİM VE BAŞ YATIRIMCI
  1. Yatırım yönetiminde eşgüdüm, verim ve liderlik ilkeleri esas alınır. Girişim Şirketi, yatırım sürecine ilişkin eşgüdüm ve yönetim ile ilgili olarak Startupfon’un işbu Sözleşme ışığında münhasıran yetkili ve görevli olduğunu kabul ve beyan eder. Startupfon, tüm yatırım işlemlerinde genel ve özel çözümlemeler bakımından yeknesaklığı sağlamak amacıyla belli danışmanlarla belli dönem münhasır çalışma ve yatırım işlemlerini kendileri ile yönetme hak ve yetkisini haizdir.
  2. Girişim Şirketi, herhangi bir Potansiyel İşlem’e ilişkin olarak gerçekleştirilen yatırım işleminde, Startupfon tarafından Hollanda kanunları uyarınca kurulan Startupfon Fund Cooperatief U.A.’nın veya Startupfon’un kuracağı veya uygun göreceği başka bir fon baş yatırımcı (“Baş Yatırımcı”) olacağını kabul eder. Bu bağlamda, Startupfon ile Girişim Şirketi arasından sürdürülen müzakere neticesinde Baş Yatırımcı ile Kurucular ve Girişim Şirketi arasında bir pay sahipleri sözleşmesi imzalanır. Pay Sahipleri Sözleşmesi bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
  3. Baş Yatırımcı, Girişim Şirketi’ın Projesi’ne fon sağlayan diğer Üyeler’in ortak menfaatlerini temsil edecek, müzakereleri ve kararların alınmasını kolaylaştıracaktır.
  4. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Girişim Şirketi, herhangi bir Potansiyel İşleme ilişkin olarak Baş Yatırımcı’nın öncelikli olduğunu kabul eder. Bu bağlamda, Startupfon ve/veya Baş Yatırımcı herhangi bir Potansiyel İşleme’e ilişkin olarak, söz konusu yatırım olanağını yatırımcılara açmama, Girişim Şirketi’ın başvurusunu kabul etmeme ve Girişim Şirketi’ın sermaye yatırım ihtiyacını yalnızca Baş Yatırımcı aracılığı ile karşılama hakkına sahiptir.
GİRİŞİM ŞİRKETİ’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  1. Girişim Şirketi, Girişim Şirketi’nin Tebliğ Madde 23 kapsamında listelenen nitelikleri haiz olduğunu ve talep üzerine bu hususları tevsik edici bilgi ve belgeleri derhal Startupfon’a sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Girişim Şirketi, tutarlı, anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen Bilgi Formu standartlarına göre eksiksiz Bilgi Formu’nu hazırlamakla ve imzalamakla yükümlüdür. Girişim Şirketi, Bilgi Formu’nda Girişim Şirketi’nin artırım öncesi sermaye tutarının nominal değerine, sermaye artırım suretiyle yatırımcılara verilecek pay tutarının nominal değerine ve beher payın satış fiyatına yer verir. Girişim Şirketi, Bilgi Formu’nun onaylanması ve Yatırım Komitesi tarafından değerlendirilmesi süreçlerinde ve Kampanya süresince Startupfon tarafından kendisinden talep edilen yeterli bilgi ve belgeleri Startupfon’a ivedilikle temin etmekle yükümlüdür. Girişim Şirketi’ın kendisinden talep edilen bilgi ve belgeleri yeterli biçimde ve zamanında sağlamamasından dolayı süreçlerde meydana gelen aksaklık veya gecikmelerden Startupfon sorumlu değildir.
  3. Girişim Şirketi, Kampanya süresi içinde, Madde 5.7 tahtında, Üyelerin yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde bu durumu, Bilgi Formu’nun değiştirilmesi ya da yeni eklenmesi öngörülen hususları içeren kısımları ile birlikte Platform’a bildirmekle yükümlüdür.
  4. Kampanya’nın erken sonlanması veya Kampanya süresiyle birlikte cayma hakkı sürelerinin tüm yatırım yapan Üyeler bakımından sona erdiği tarih itibarıyla hedeflenen fon tutarının toplanmış olması durumlarında varsa toplanan fon tutarının nemasının yatırımcılara iadesi sonrasında;
   1. Girişimci tarafından yürütülen Kampanyalarda, Kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan (90) gün içinde bir anonim şirket kurulur. Anonim şirketin kurulması ile Emanet Yetkilisi nezdinde Platform adına açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirket’in Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır. En geç anonim şirket kuruluş işleminin tescilini takip eden otuz (30) iş günü içinde Fonlanan Şirket tarafından toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. Girişim Şirketi, Fonlanan Şirket tarafından gerekli süreçlerin zamanında tamamlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri derhal Platform’a ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   2. Girişim Şirketi tarafından yürütülen Kampanyalarda; (i) fon toplayan Girişim Şirketi’nin anonim şirket olması durumunda, Platform adına Emanet Yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirket’in Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır. Fonlanan Şirket tarafından Kampanya süresinin sona ermesini takip eden otuz (30) iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır, (ii) fon toplayan Girişim Şirketi’nin limited şirket olması durumunda, Kampanya süresinin sona ermesini takip eden doksan (90) gün içinde anonim şirkete tür değişikliği işlemlerinin tamamlanmış olması, tür değişikliği öncesi bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinin, tür değişikliği sonrası ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak tür değişikliği öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi, toplanan fonun, anonim şirkete tür değişikliğini takiben Fonlanan Şirket’in Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılması öncesinde anılan mali müşavir raporunun Kampanya Sayfası’nda ilan edilmesi gerekir. Platform adına Emanet Yetkilisi nezdinde açılan hesapta bloke edilen fon, Fonlanan Şirket’in Emanet Yetkilisi nezdinde açılan bloke hesabına aktarılır ve Fonlanan Şirket tarafından tür değişikliği işlemlerinin tamamlanmasını takip eden otuz (30) iş günü içinde toplanan fon tutarı kadar sermaye artırımı yapılır. Girişim Şirketi, Fonlanan Şirket tarafından gerekli süreçlerin zamanında tamamlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri derhal Platform’a ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  5. Madde 7.4 ve Tebliğ Madde 17/7’de düzenlenen yükümlülüklerin, süresi içinde yerine getirilmemesi halinde, düzenlenen sürelerin bitimini takip eden iş günü içinde Emanet Yetkilisi nezdinde bloke edilen tutarlar ve varsa neması yatırım yapan Üyelere iade edilir ve bu suretle Kampanya süreci sona erer.
  6. Toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanılmasından Fonlanan Şirket’in yönetim kurulu sorumludur. Girişim Şirketi, toplanacak fonların ne şekilde kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlar ve raporu Kampanya süresinin başlangıç tarihi itibariyle Kampanya Sayfası’nda yayımlanmak üzere zamanında Platform’a iletir. Platform Rapor üzerinde değişiklik talep etme hakkına sahiptir, Grişim Şirketi istenilen değişiklikleri ivedilikle yapmakla yükümlüdr. Raporun zamanında ve uygun şekilde iletmemesinin sonuçlarından Girişim Şirketi sorumludur.
  7. Girişim Şirketi, Kampanya süresinin bitiş tarihi ile toplanan fonların tamamının kullanıldığı tarih arasındaki altı (6) aylık dönemler itibarıyla ve her durumda fonların tamamının kullanıldığı tarih itibarıyla Fonlanan Şirket’in ve Proje’nin mevcut durumuna ve fonun kullanıldığı yerlere ilişkin bilgileri Kampanya Sayfası’nda duyurulmak üzere Platform’a iletmekle yükümlüdür. Ek olarak, Girişim Şirketi, Tebliğ Madde 21 uyarınca bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan özel amaçlı denetim raporunu teslim alınmasını takiben iki (2) iş günü içerisinde Kampanya Sayfası’nda duyurulmak üzere Platform’a iletmekle ve raporu Fonlanan Şirket’in internet sitesinde duyurmakla yükümlüdür. Denetim firması kanuna uygun şekilde SPK tarafından listeye alınan denetim firmaları arasından Startupfon tarafından seçilecektir.
  8. Girişim Şirketi, Tebliğ Madde 28’de listelenen ilan yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve aşağıdaki hususlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Tebliğ’deki esaslar çerçevesinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder:
   1. Fonlanan Şirket aleyhine fesih davası açılması, bu davanın sonuçlanması, varsa esas sözleşmede tayin edilen bir fesih sebebinin gerçekleşmesi veya genel kurulda Fonlanan Şirketin feshine karar verilmesi,
   2. Fonlanan Şirketin konkordato için başvurması, bu başvurunun sonuçlanması,
   3. Fonlanan Şirket aleyhine iflas davası açılması, bu davanın sonuçlanması veya Fonlanan Şirketin tasfiyesi sonucunu doğurabilecek sona erme nedenlerinden birinin gerçekleşmesi, Fonlanan Şirketin yönetim kontrolünün el değiştirmesi.
  9. Kampanya ve fon toplama sürecine ilişkin olarak ve/veya işbu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerin ifası için Girişim Şirketi tarafından alınması gereken herhangi bir izin, onay, muvafakat, vb. mevcut olması halinde, bunların gereğince ve zamanında temin edilmesinden ve talep halinde Startupfon’a veya başkaca ilgili kurumlara sunulmasından münhasıran Girişim Şirketi sorumludur. Girişim Şirketi, gerekli izin, onay, muvafakat vb.’nin zamanında veya hiç temin edilememesinden dolayı başvuruda bulunulamaması, Kampanya sürecinin başlatılamaması veya devam ettirilememesi, Platform’dan ve İnternet Sitesi’nden yararlanılamaması, fon toplanamaması gibi hallerden münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlara ilişkin olarak Startupfon’un herhangi bir sorumluluk üstlenmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  10. Girişim Şirketi, Hizmetlere ilişkin olarak Startupfon, MKK ve Emanet Yetkilisi tarafından kendisinden talep edilebilecek tüm bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve doğru olarak sağlamakla yükümlüdür. Girişim Şirketi tarafından herhangi bir suretle yanlış ve eksik bilgi sağlanması halinde münhasıran Girişim Şirketi sorumludur ve Startupfon’un bu nedenle uğradığı tüm zararları ilk talep üzerine nakden ve defaten tazmin eder. Üye, sağladığı bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bu değişiklikleri derhal Startupfon’a bildireceğini ve güncel bilgi ve belgeleri sağlayacağını, aksi halde münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  11. Kuruculara ve Girişim Şirketi’nin yetkililerine dair kişisel veriler Sözleşmenin ifası adına Startupfon tarafından işlenecek ve gerekmesi halinde Sözleşme madde 5.12 uyarınca paylaşılabilecek ve/veya aktarılabilecektir. Kişisel Verilere ilişkin hususlar açısından işbu Sözleşme madde 10 uygulama alanı bulacaktır.
  12. Girişim Şirketi, İnternet Sitesi’ni amacına uygun şekilde kullanacağını, İnternet Sitesi’ni kötücül veya mevzuata aykırı nitelikte amaçlarla veya şekilde kullanmayacağını, Platform’ ilettiği tüm bilgi ve belgelerden ve İnternet Sitesi’ne yüklediği içerikten ve bu içeriğin gerek Platform gerekse de üçüncü kişiler nezdinde neden olabileceği zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu, Platform aracılığıyla ve/veya İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştireceği faaliyetleri sırasında hiçbir surette yazılım, virüs ve benzeri zarar verici kod, dosya, program yüklemesi gerçekleştirmeyeceğini, aksi halde bunlardan doğan tüm zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu ve bu halde Startupfon’un tazminat haklarına halel gelmeksizin Startupfon’un işbu Sözleşmeyi derhal feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  13. Girişim Şirketi, Kampanya Sayfası’nda bulundurulması gereken bilgiler haricinde reklam veya tanıtım teşkil eden içeriklere yer veremez. Girişim Şirketi, Platform’un ve İnternet Sitesi’nin tasarımı ve içeriği İnternet Sitesi’nde yer alan fikri mülkiyet unsurlarının ve Fikri Ürünler’in Startupfon’a ait olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, bunları değiştiremez, kopyalayamaz, yayımlayamaz, indiremez, hiçbir suretle üçüncü kişilere iletemez, sunamaz ve dağıtamaz, herhangi bir suretle önceden Startupfon’un yazılı onayı olmaksızın kullanmaz ve kaynak gösteremez.
  14. Girişim Şirketi, Platform’a, Üyelere, diğer Girişim Şirketlerine ait İnternet Sitesi’nde yer alan bilgileri önceden yazılı izin almaksızın kullanamaz, aktaramaz, kopyalayamaz, yayamaz, yayımlayamaz.
  15. Girişim Şirketi, Startupfon’un hiçbir surette, kendisine herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değerlendirme, analiz ve yorumlarda bulunmadığını, danışmanlık, acentelik veya aracılık hizmeti vermediğini ve bu bağlamda Startupfon’un herhangi bir yatırım tavsiyesinde bulunma veya yeni yatırım olanakları sunma, önerme veya sağlama yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  16. Girişim Şirketi, İnternet Sitesi üzerinden oluşturduğu üyelik bilgilerini, hesabını ve şifrelerini korumakla şahsen yükümlüdür, hesabına yetkisiz erişim sağlandığı gerekçesi ile Startupfon’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

Girişim Şirketi, İnternet Sitesi’nde yer verilen Bilgi Güvenliği Politikası’nı, Çıkar Çatılması Politikası’nı ve Değerlendirme Politikası’nı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

  1. Girişim Şirketi, Tebliğ başta olmak üzere Kitle Fonlaması Mevzuatı hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder, bu düzenlemelerde yer alan hususları bilmediği iddiasında bulunamaz.
  2. Kurucular, Sözleşme kapsamında Girişim Şirketi’nin yükümlendiği tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Girişim Şirketi ile müteselsilen sorumludurlar.
HAKSIZ REKABET VE HAKSIZ MÜDAHALE YASAĞI
  1. Girişim Şirketi, işbu Sözleşme’ye aykırı olarak tek başına veya başka bir kurum üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak Startupfon’u ekarte ederek Üyeler ile iletişime geçmemeyi ve bu konuda girişimlerde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Girişim Şirketi, işbu Madde 8 tahtındaki yükümlülüğüne aykırı eylemlerinin eşgüdüm, verim ve liderlik ilkelerine aykırı olduğunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile Madde 54 vd. başta olmak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca haksız rekabet fiili teşkil ettiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. İşbu Madde 8 tahtındaki haksız rekabet ve haksız müdahale yasağının ihlali halinde, Girişim Şirketi, işbu Sözleşme hükümleri uygulanmışçasına Startupfon’a Madde 9 ve Ek-1’de belirtilen ücretleri cezai şart olarak, ve buna ek olarak Startupfon nezdinde ortaya çıkan tüm zararlar ile avukatlık masrafları da dahil olmak üzere tüm masrafları ödemekle yükümlü olur.
PAYLARA İLİŞKİN HUSUSLAR
  1. Girişim Şirket’inin mevcut sermayesi her biri [●] TL itibari değerdeki [●] adet paya tekabül eden toplam [●] TL’dir. Toplam hedeflenen fon tutarı karşılığında şirket nezdinde %[●] oranında pay tahsis edilmektedir. Madde 3.3 uyarınca toplanabilecek ek fon ile birlikte Girişim Şirketi nezdinde tahsis edilen pay oranı %[●]’ye tekabül etmektedir.
  2. [Paylar A, B ve C grupları olmak üzere gruplara ayrılmıştır.]
  3. Paylara ilişkin detaylı bilgilere Bilgi Formu’nda yer verilmektedir. Bilgi Formu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLER
  1. Aşağıda sayılan bilgiler, yazılı, sözlü veya elektronik biçimde paylaşılmış olmasına veya üzerinde “gizli” ibaresi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın “Gizli Bilgi” sayılır:
   1. Startupfon’un kendisine, Üyelerine veya müşterilerine dair her türlü hukuki, finansal, teknik operasyonel bilgiler ile KVKK tahtında kişisel veri olarak addedilen bilgiler;
   2. Startupfon tarafından hazırlanan ve ifşa edilen finansal projeksiyonlar, finansal planlama şablonları, istatistikler, metodolojiler, piyasa bilgileri veya araştırmaları, piyasa araştırma sunumları, pazarlama analizleri, iş fikirleri, iş planları, yatırımların gerçekleştirilmesine yönelik temel koşullar metinleri ve sözleşmeler, hukuki inceleme raporları veya diğer hukuki belgeler, yazılı veya sözlü olduğuna bakılmaksızın yatırımlar ile ilgili toplantı notları ve yorumları;
   3. Potansiyel İşlemler’e ilişkin olarak varsa, Baş Yatırımcı, Üyeler, Startupfon ve/veya Girişim Şirketi arasında gerçekleştirilen tüm müzakereler ve görüşmeler;
   4. Girişim Şirketi’ne ait olan ve toplantılarda veya Startupfon’un koordine ettiği diğer süreçlerde kendileri tarafından ifşa edilen bilgiler.
  2. Kişisel veriler de Gizli Bilgi olup; Aydınlatma metni uyarınca KVKK madde 5 çerçevesinde yasal dayanaklar ile ve/veya açık rızanıza istinaden işlenmektedir. İşlenen kişisel verilere ilişkin KVKK tahtında tüm gerekli tedbirler Startupfon tarafından alınmakta olup; haklarınıza ilişkin detaylar Aydınlatma Metni içeresinde yer almaktadır.
  3. Startupfon tarafından detayları Aydınlatma Metni’nde yer almakta olan işlenen kişisel veriler işbu Sözleşmenin sona ermesi halinde silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.
  4. Aşağıda sayılan bilgiler Gizli Bilgi sayılmayıp, işbu Madde hükümleri bu bilgilere uygulanmaz:

(i) kamuya mal olmuş veya Girişim Şirketi’ne ve/veya temsilcilerine atfedilebilir bir kusur olmaksızın kamuya mal olmuş bilgiler, (ii) Girişim Şirketi’ın hukuken ve haklı olarak bağımsız olarak geliştirdiği ya da bildiği ya da bu bilgiyi açıklamaya yetkisi olan üçüncü bir kişiden öğrendiği bilgiler, (iii) yalnızca ilgili kişilere ve yalnızca ilgili hukukun gerektirdiği ölçüde ilgili hukuk tarafından açıklanması gereken bilgiler ve (iv) Startupfon tarafından açıklanmadan önce Girişim Şirketi ve/veya temsilcileri tarafından hukuka uygun olarak bilinen bilgiler.

  1. Girişim Şirketi, (i) Gizli Bilgiler’i kesin bir şekilde gizli tutmayı, (ii) Gizli Bilgiler’i yalnızca işbu Sözleşme’de öngörülen amaçlar için kullanmayı, (iii) Gizli Bilgiler’in korunması için aynı nitelikteki kendi bilgilerini korumadan gösterdiği özeni ve her halükârda makul düzeydeki özeni göstermeyi ve (iv) Gizli Bilgiler’i Startupfon’un önceden yazılı onayı olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi, herhangi bir şekilde ilan etmemeyi, ifşa etmemeyi, yayımlamamayı, kopyalamamayı veya herhangi bir şekilde çoğaltmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. İşbu Madde kapsamındaki yükümlülükler, Girişim Şirketi’ın bağlı şirketlerine, yöneticilerine, çalışanlarına, acentelerine, temsilcilerine, distribütörlerine, yüklenicilerine ve Gizli Bilgileri alan veya bunlara erişimi olan diğer üçüncü kişilere uygulanır. Bu kişilerin ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan Girişim Şirketi sorumludur.
  3. Startupfon, Girişim Şirketi tarafından sağlanan herhangi bir veri veya bilginin doğruluğu veya Startupfon tarafından işlenen herhangi bir veri veya bilginin doğruluğundan sorumlu değildir. Bu bilgilen doğruluğundan münhasıran Girişim Şirketi sorumludur.
  4. Girişim Şirketi’ın işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi ve/veya yerine getirmemesi halinde Girişim Şirketi, işbu Sözleşme’deki gizlilik taahhütlerinin ihlali sebebi ile Startupfon’un uğramış olduğuna karar verilen her türlü zarar ve ziyan bakımından Startupfon’u tazmin eder.
  5. İşbu Sözleşme kapsamında açıklanan Gizli Bilgiler, Girişim Şirketi’ın menfaatine olacak herhangi bir mülkiyet veya fikri mülkiyet hakkı sağlamaz. Bu kapsamda Girişim Şirketi, Startupfon’un Gizli Bilgiler’e ilişkin fikri mülkiyet hakları dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bütün hakların münhasıran sahibi olduğunu kabul etmektedir.
  6. Taraflar arasındaki iş birliğinin sonlanması veya Startupfon’un herhangi bir sebep belirtmeye gerek duymaksızın talepte bulunması halinde; Girişim Şirketi, işbu Sözleşme kapsamında elde edilen her türlü Gizli Bilgi’yi, bütün kopyalarını ve orijinallerini derhal Startupfon’a iade etmeyi, herhangi bir kopyasını üretmeden bilgisayarlardan, word işlemcilerinden veya diğer benzer elektronik ortam ve benzeri donanımlardan silmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. İşbu Sözleşme hiçbir şekilde Taraflar’a herhangi bir iş birliğinde ya da müzakerelerde bulunma yükümlülüğü veya diğer Taraf’a Gizli Bilgiler’in açıklanması yükümlülüğü olarak yorumlanamaz ve Taraflar arasında herhangi bir nam altında herhangi bir ortaklık oluşturmaz.
REKLAM VE TANITICI MATERYALLERE İLİŞKİN ESASLAR
  1. Girişim Şirketi, Platform’a sağladığı tüm bilgi, belge, fotoğraf, tanıtım filmi, resim ve yazı gibi materyallerin Platform tarafından, Tebliğ’deki düzenlemelere uygun olarak, reklam ve pazarlama amaçları ile kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederProjelere ilişkin olarak yapılacak tanıtım ve reklamlarda yer alan bilgiler yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olamaz; Projenin içinde bulunduğu duruma ilişkin olarak Üyelerin yanlış fikirler edinmelerine yol açacak nitelikte olamaz. Bu bilgilerin Bilgi Formu’nda yer verilen bilgilerle tutarlı olması zorunludur. Girişim Şirketi’ın Platform’a vermiş olduğu bilgilerin yanlış, yanıltıcı, temelsiz, abartılı veya eksik olması nedeniyle oluşabilecek zararlardan Girişim Şirketi sorumludur.
  2. Platform, kendilerine ve yürüttükleri faaliyetlere ilişkin tanıtım ve reklamlarda yalnızca Kampanya süreci tamamlanmış Proje’lerden yararlanabilir.
SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESİH
  1. İşbu Sözleşme imza tarihi itibari ile yürürlüğe girer ve Taraflar’ın Kampanya’nın sona ermesinden sonraki yükümlülükleri saklı kalmak üzere toplanan fonların Girişim Şirketi’neaktarılması ile tamamlanan Kampanya süreci boyunca yürürlükte kalır. Taraflar arasında farklı bir Proje’ye ilişkin olarak yeni bir sözleşme imzalanması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer.
  2. Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme’yi her zaman karşı Taraf’a bir (1) ay önceden yapacağı yazılı bir bildirim ile, fesih için herhangi bir sebep belirtmeksizin feshetmeye yetkilidir.
  3. Girişim Şirketi’ın yatırımın yapılmasını ve kitle fonlaması faaliyetlerini engelleyen, yapıcı olmayan ve ısrarcı bir tavır sergilemesi, yürürlükteki mevzuata ve genel ilke ve kurallara aykırı, toplumu, Üyeleri rahatsız eden davranışlar (hakaret içerikli, spam, tekrar eden veya toplu mesajlar gönderilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) sergilemesi, Sözleşme’ye, Kitle Fonlaması Mevzuatı’na, Kampanya sürecine uymaması durumunda Startupfon işbu Sözleşme’yi yapacağı yazılı bir bildirim ile derhal etkili olmak üzere ve herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme ve Girişim Şirketi’ı uzaklaştırma ve/veya Kampanya’yı sona erdirme hakkını haizdir.
  4. Platform’un Kurul tarafından herhangi bir nedenle listeden çıkarılması halinde, işbu Sözleşme, Platform’un herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın, bu hususun Platform tarafından Girişim Şirketi’ne bildirilmesi ile ayrıca bir beyana gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
  5. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi veya feshedilmesi halinde, Girişim Şirketi’ın Kampanyası ve İnternet Sitesi’ne erişimi derhal sonlandırılır.

Taraflar, işbu Sözleşme’deki gizlilik yükümlülüklerinin Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren süresiz olarak yürürlükte kalacağını ve işbu Sözleşme’deki gizlilik yükümlülüklerine uygun hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

BİLDİRİMLER
  1. İşbu Sözleşme ile aksi kararlaştırılmadığı sürece, Taraflar arasında, Sözleşme uyarınca yahut Sözleşme’ye ilişkin olarak yapılması öngörülen her türlü tebligat, Tarafların bu Sözleşme’de belirtilen adreslerine yazılı olarak, noter aracılığıyla yahut iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılır. İşbu Sözleşme’de veya Kitle Fonlaması Mevzuatı’nda elektronik olarak yapılabileceği düzenlenen bildirimlere ilişkin düzenlemeler saklıdır. Taraflar’ın Sözleşme’de belirtilen adreslerinde değişiklik olması ve bu değişikliğin karşı Taraf’a değişiklik tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde bildirilmemesi halinde, Sözleşme’de belirtilen adreslere yapılan tebligat, geçerli tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.
  2. Taraflar’ın iletişim bilgileri aşağıdaki şekildedir:
Startupfon’un iletişim bilgileri:

Dikkatine: Startupfon Kitle Fonlama Platformu A.Ş

Adres: Acıbadem Mah.. Çeçen Sok. Akasya A Kule Kent Etabı Blok No: 25A İç Kapı No: 95 Üsküdar / İSTANBUL

E-Mail: [email protected] Telefon: [Lütfen ekleyiniz.]

Girişim Şirketi’nin iletişim bilgileri:

Dikkatine: [ .]

Lütfen ekleyiniz

Adres: [ .]

Lütfen ekleyiniz

E-Mail: [ ]

Lütfen ekleyiniz.

Telefon: [ .]

Lütfen ekleyiniz

Kurucular’ın iletişim bilgileri

Dikkatine: [ .]

Lütfen ekleyiniz

Adres: [ .]

Lütfen ekleyiniz

E-Mail: [ ]

Lütfen ekleyiniz.

Telefon: [ .]

Lütfen ekleyiniz

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
  1. Diğer Taraf’ın yazılı olarak verilmiş bir ön izni olmadığı takdirde, Taraflar’dan hiçbiri, Sözleşme’yi ya da Sözleşme’de yer alan haklarından veya yükümlülüklerinden herhangi birini üçüncü şahıslara devir veya temlik edemez.
  2. Platform, işbu Sözleşme hükümleri dilediği zaman değişiklik yapabilir. İşbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde, değişiklikler e-mail ve/veya uygun haberleşme vasıtasıyla Girişim Şirketi’a bildirilir ve Sözleşme’nin güncel hali İnternet Sitesi’nde yayınlanır. Girişim Şirketi, işbu Sözleşme’nin Kitle Fonlaması Mevzuatı’na tabi olduğunu kabul ve beyan eder. Kitle Fonlaması Mevzuatı’nda işbu Sözleşme hükümlerinin tadilini gerektiren herhangi bir değişiklik veya düzenleme olması halinde, Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerinin Kitle Fonlaması Mevzuatı’na uygun olarak tadil edileceğini, değişikliklerin derhal uygulanacağını ve bu doğrultuda gerekli tüm iş ve işlemleri gerçekleştireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  3. İşbu Sözleşme dâhil olmak üzere herhangi bir belgeye atıf; atıf yapılan belgenin zaman zaman değiştirilmiş, düzeltilmiş, birleştirilmiş, tâdil edilmiş, yenilenmiş veya tekrar yürürlüğe konmuş hâline yapılmış sayılır.
  4. Kitle Fonlaması Mevzuatı çerçevesinde Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, Sözleşme’nin geri kalan diğer hükümlerinin geçerliliğine halel getirmez. Geçersiz olan Sözleşme hükmü için Taraflar söz konusu maddenin anlam ve kapsamına ters düşmeyen, yakın bir amaca hizmet eden ve kanuni düzenlemelere aykırı olmayan başka bir hükmün geçerliliği hususunda anlaşırlar.
  5. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında daha önce varılmış her türlü sözlü ve yazılı mutabakat ve anlaşmanın yerine geçerek Taraflar arasında bağlayıcılığı bulunan tek ve esas belgeyi teşkil eder.
  6. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya Sözleşme’yle ilişkili olarak doğabilecek tüm uyuşmazlıklar, münhasıran İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinde ve İcra Dairelerinde, kanunlar ihtilâfı hükümlerine bakılmaksızın Türk Hukuku uyarınca çözülecektir.

İşbu Sözleşme on beş (15) maddeden oluşmaktadır ve Taraflarca . . tarihinde imza edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Ekler

[Ek-1: KVKK belgeleri]

STARTUPFON KİTLE FONLAMA PLATFORMU ANONİM ŞİRKETİ

adına

Gülsüm Çıracı
______________________

[Girişim Şirketi] [Kurucular]