STARTUPFON KİTLE FONLAMA PLATFORMU VE ERKEN AŞAMA HİZMETLERİ A.Ş.
DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 - Bu politikanın amacı, Startupfon Kitle Fonlama Platformu ve Erken Aşama Hizmetleri A.Ş.’e ilgili mevzuata uygun olarak başvuru yapan Girişimci veya Girişim Şirketinin Bilgi Formunun onaylanmasına ve Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) Ek-2’de asgari unsurları belirlenen fizibilite raporunun incelenmesine yönelik olarak objektif değerlendirme ölçüt ve yöntemlerini içeren Yatırım Komitesi değerlendirmesine ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu politika kampanyaların yayını için gerekli değerlendirmeleri kapsar ve Startupfon Kitle Fonlama Platformu ve Erken Aşama Hizmetleri A.Ş.’nin merkez ve şubeleri ile diğer örgüt birimlerinde uygulanır.

Hukuki Dayanak

Madde 3 - Bu Politika, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun Madde 4, Madde 16, Madde 35/A ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.10.2019 tarihli 30907 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) yayınları esas alınarak hazırlanmış ve yine ilgili mevzuat gereği Platform Yönetim Kurulu kararına bağlanarak Kamuoyuna Platform web sitesi üzerinden sürekli şekilde geçerli olmak üzere duyurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 – Politika kapsamında yer alan tanımlar şu şekildedir.

 1. Değerlendirme Uzmanı: Platforma başvuruları ön değerlendirmeye tabi tutan ve Bilgi Formu’nu Yatırım Komitesi’ne sunulmaya hazır hale getirilmesi için Değerlendirme Danışmanlığı veren Girişimci veya Girişim Şirketine Platform tarafından atanan kişidir.
 2. Girişimci: Projesine kaynak arayan Türkiye’de yerleşik gerçek kişileri,
 3. Girişim şirketi: Türkiye’de kurulu veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı bulunan anonim ortaklıkları,
 4. Kampanya: Bir girişim şirketinin veya projenin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen fon toplama talebinin platformlar üzerinden kamuya duyurulmasını,
 5. Kampanya Sayfası: Bir girişim şirketine veya projeye ilişkin olarak platform nezdinde oluşturulan ve yalnızca üyelerin erişimine açık tutulan internet sayfasını,
 6. Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
 7. Kitle Fonlaması: Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 8. Kitle Fonlaması Bilgi Formu (Bilgi formu): Projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya sayfasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu,
 9. Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
 10. Pay: Girişim şirketinin sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymeti,
 11. Paya Dayalı Kitle Fonlaması: Pay karşılığında kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanmasını,
 12. Proje: Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan, planlanan teknoloji faaliyeti ve/veya üretim faaliyetinin gerçekleştirilmesi için kaynak ihtiyacı olan iş fikrini,
 13. Startupfon Kitle Fonlama Platformu ve Erken Aşama Hizmetleri A.Ş. : Kitle Fonlama Platformu’nu (Platform)
 14. Tanıtıcı Bilgiler: Platformlar tarafından kampanyalara ilişkin olarak her türlü iletişim aracıyla kamuoyu ile paylaşılan iş fikri özeti, girişim şirketinin ticaret unvanı ve merkez adresi, girişim şirketinin yöneticilerinin veya girişimci ve ekibinin adı, soyadı ve geçmiş tecrübeleri, hedeflenen ve toplanan fon tutarı, belirlenen ve geriye kalan kampanya süreleri, varsa fon sağlayan yatırımcı sayısı ve kampanyayı destekleyen nitelikli yatırımcıların unvanları gibi genel nitelikteki özet bilgileri,
 15. Teknoloji Faaliyeti: Katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini ve/veya teknolojik bir buluşun ticari bir ürün, yöntem ya da hizmete dönüştürülmesi amacıyla yürütülen teknoloji geliştirme faaliyetini,
 16. Üretim Faaliyeti: Yüksek katma değer ve istihdam yaratma potansiyeli taşıyan bir iş modeline bağlı olarak girdilerin belirli bir süreçten geçirilerek fiziksel ürüne dönüştürülmesi faaliyetini,
 17. Yatırım Komitesi: Girişim şirketine veya girişimciye ait projeye ilişkin hazırlanan fizibilite raporunu değerlendiren, kampanyalara ilişkin hazırlanan kitle fonlaması bilgi formunu onaylayan ve platform yönetim kurulu tarafından belirlenen komiteyi,

ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GİRİŞİMCİ ve/veya GİRİŞİM ŞİRKETİNE DAİR HÜKÜMLER

Kabul Edilecek Projeler

Madde 5 – Platform’a yapılan başvurular, ilgili mevzuata uygun olarak, Girişim şirketine dönüşme potansiyeli taşıyan teknoloji faaliyeti yürütmek için kaynak ihtiyacı ürününü geliştirmiş Girişimci veya girişim şirketleri tarafından yapılabilir. Bu kıstaslara uygun olmayan başvurular reddedilir.

Verilen Bilgilerin Doğruluğu

Madde 6 – Girişim şirketleri başvurularda paylaşılan tüm bilgi ve belgeleri doğru olarak paylaşmayı taahhüt eder. Değerlendirme uzmanının uygun bulduğu girişim şirketleri için platform tarafından Durum Tespit (Due Diligence) süreci yürütülür. Gerekli durumlarda verilen bilgi ve/veya belgeleri tevsik edecek ek belgeler istenir. Girişim şirketi Durum Tespit (Due Diligence) süreci için platform tarafından talep edilen tüm bilgi ve/veya belgeleri tam ve eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür.

Girişimci ve Girişim Şirketi’ne Dair Ön Değerlendirme

Madde 7 – Başvurusunu başarılı şekilde tamamlayan girişimlere başvurularının alındığına ilişkin bir e-posta gönderilir. Madde 5’te belirtilen duruma uygun olmayan başvurular reddedilir. Uygun olan başvurular bir e-posta ile başvuru sahibine bildirilir.

Madde 8 – İlk değerlendirmeyi geçen girişimciler ve girişim şirketleri ile eleme amaçlı toplantılar yapılacaktır.

Bu toplantılarda;

a) Girişim ekibinin birbirleri ile uyumu ve ortaklık yapıları incelenecek,

b) Girişimin yasal olarak hangi aşamada olduğu (şirket kuruluşu, marka/patent/faydalı model başvuruları ve benzeri) tespit edilecek,

c) Girişimin eksiklikleri ortaya çıkartılacak ve ihtiyaç duyulan mentör, sermaye ve diğer destekler listelenecek,

d) Tarafların uygun gördüğü diğer husus ve ihtiyaçlar ortaya çıkartılacaktır.

e) Uygun bulunan projelerin Startupfon Yönetimi tarafından nihai değerlendirmesi için gerekli görüşme özet raporlarına istinaden olumlu/olumsuz karar verilecektir..

Başvuru ve Kitle Fonlaması Bilgi Formunda Bulunması Gerekli Bilgi ve Belgeler

Madde 9 - Girişimci veya Girişim Şirketi çevrimiçi olarak sunulan başvuru formunu doldurur. Bu formda aşağıdaki maddelerden Girişim Şirketinin daha önce kurulup kurulmadığına göre temin edebildikleri bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kurumu tarafından Bilgi Formunda istenen diğer bilgi ve belgeler bulunur.

 1. Girişiminin Sektörü
 2. Girişiminin Kategorisi
 3. Ürün veya Hizmetlerinin hitap ettiği bölge (Ulusal/Global)
 4. Müşteri sayısı
 5. Son bir yıl içerisinde düzenlediği fatura toplamı
 6. Girişimciyi ve/veya ekibini tanıtıcı bilgiler,
 7. Girişimini ve/veya Girişim Şirketini tanıtıcı bilgiler,
 8. Resmi olmayan proje ortakları ve/veya hissedarına ait bilgiler,
 9. Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin web sitesi
 10. Girişimin ve/veya Girişim Şirketinin sosyal medya hesapları ve takipçi sayıları
 11. Girişimini anlatan fotoğraf, video, çizim ve metinler,
 12. Mevcut Durum Raporu
 13. SWOT Analizi
 14. Aldığı devlet destekleri
 15. Aldığı Yatırımlar
 16. Üç yıllık İş Planı
 17. Fizibilite Raporu
 18. Pazar Analizi
 19. Rakip Analizi,
 20. Beş Yıllık İşletme Bütçesi
 21. Beş Yıllık Yatırım Bütçesi
 22. Finansal Tablolar (Geçmiş Gerçekleşen ve 5 yıllık Tahminleri içeren)
 23. Girişim Şirketi kurulmuş durumda ise sermaye ve ortaklık yapısı
 24. Kampanya kapsamında satmak istediği hisse miktarı ve pay bedelleri
 25. Nitelikli Yatırımcı için ayrılan pay miktarı (1.000.000 TL’nin üzerindeki fon talepleri için min. %10)
 26. Finansal Kaynak Talep Tutarı (Fonlama Tutarı)

Yatırım Komitesine Başvurunun Sunulması

Madde 10 – Girişimci ve/veya Girişim Şirketi tarafından Madde 10’da verilen bilgi ve belgeler platform tarafından başvuru sahibine tahsis edilen çevrimiçi alan kullanılarak girilir ve kampanya sayfası düzenlenir. Proje uzmanı ve Startupfon seçim ekibi detaylı durum tespiti çalışması yaparak;

 1. Takım analizi,
 2. İş modeli analizi,
 3. Finansal analiz,
 4. Rekabet analizi ve
 5. Nihai görüş.

İçeren bir Durum Tespit (Due Diligence) raporu hazırlayarak yatırım komitesine sunmaya hazır hale getirir.

Yatırım Komitesinin Oluşumu ve Toplantı Usulü

Madde 11 – Yatırım Komitesi için öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden Yatırım Komitesi Sekreteryası sorumludur.

Madde 12 – Yatırım Komitesi en az üç üyeden oluşur.

Madde 13 – Yatırım Komitesi üye sayısının çoğunluğunun finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuki, Proje danışmanlığı, teknoloji, sanayi ve ticaret gibi alanlarda en az beş yıllık tecrübeye sahip kişilerden oluşur.

Madde 14 – Yatırım Komitesi’nin yalnızca bir üyesi Platform ’un Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilir ve bu üye Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) 6 ‘ncı Maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şarta haizdir.

Madde 15 – Yatırım Komitesi’nin en az bir üyesi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip kişilerden seçilir.

Madde 16 – Yatırım Komitesi Üyelerinin tamamı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) 6‘ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan şartları sağlar.

Madde 17 - Yatırım komitesinin en az bir üyesi Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) gereğince 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan Bireysel Katılım Yatırımcısı lisansına sahip kişilerden seçilir.

Madde 18 - Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (lll – 35/A.1) 62’ncı Maddesi Birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde Platform Yönetim Kurulu en geç on işgünü içinde bu şartların yeniden sağlandığını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye piyasası Kurulu’na iletir.

Madde 19 - Yatırım komitesi üyeliklerinden herhangi birinin boşalması durumunda, bu durumun gerekçesi platform tarafından yazılı olarak iki işgünü içinde Sermaye piyasası Kurulu’na bildirilir.

Madde 20 - Yatırım komitesinin Kitle Fonlaması Bilgi Formunu onaylaması yatırım komitesi üyelerinin çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile mümkündür.

Madde 21 - Yatırım Komitesi Üyeleri; kendilerinin, eşlerinin, alt ve üstsoylarının sermaye, denetim ve idari bakımdan doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili oldukları projelere veya girişim şirketlerine ait kampanya başvurularının değerlendirilmesinde oy kullanamazlar.

Madde 22 - Yatırım komitesi üyelerinden herhangi birinin bir girişim şirketinin veya projenin kampanyasının platformda yayımlanma kararına karşı şerh koyması halinde, bu şerhe ve şerhin gerekçesine ilişkin ilgili girişim şirketinin veya projenin kampanya sayfasında açıklama yapılır.

Madde 23 - Yatırım komitesi üyeleri bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetleri karşılığında girişim şirketlerinden veya girişimcilerden herhangi bir ekonomik menfaat temin edemez ve değerlendirdikleri kampanyalara fon sağlayamazlar ve değerlendirdikleri kampanyalara hedeflenen fon tutarının %5’inden fazla fon sağlayamazlar.

Madde 24 – Yatırım Komitesi Üyeleri başvuruları değerlendirmek üzere çevrimiçi veya fiziksel olarak toplantı yapabilir.

Madde 25 – Yatırım Komitesi Üyeleri başvuruları objektif kriterlere ve hiçbir yönlendirme ve baskıya maruz kalmadan değerlendirir ve yayınlanmasını uygun görmesi durumunda onay verir. Uygun bulmadığı başvurular için gerekçesini yazılı olarak bildirir.

Madde 26 – Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde Girişimci ile yüz yüze görüşür.

Madde 27 - Yatırım Komitesi üyeleri gerekli gördükleri takdirde başvuru için Proje uzmanı vasıtası ile ek bilgi ve belge talep edebilir.

Yatırım Komitesinin Değerlendirme Kriterleri

Madde 28 – Yatırım Komitesi başvuruları öncelikle ilgili mevzuata uygunluğuna göre bir değerlendirme yapar.

Madde 29 - Değerlendirmede objektif kriterlere göre Proje uzmanı tarafından raporlanan Kampanya Bilgi Formu, durum tespit raporu ve diğer bilgi ve belgelere göre sahip olduğu bilgi ve tecrübesini de kullanır.

Madde 30 – Değerlendirme yaparken

Platform, temel olarak yaşam evresinin erken aşamalarında bulunan teknoloji şirketlerine odaklıdır. Bu kapsamda, platform aşağıdaki kıstaslara göre değerlendirme yapar:

 • Girişimcinin ve girişim şirkeitnin faaliyeti küresel pazarı hedefliyor mu?,
 • Yenilikçi mühendislik çözümleri ve endüstriyel ürün ve / veya hizmet sağlıyor mu?,
 • Sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomi kavramını esas alıyor mu?
 • Ticarileşme evresine yakın mı?,
 • Teknoloji tabanlı bir faaliyet sürdürüyor mu?,

Madde 31 – Söz konusu girişime yatırım yapacak olası yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik empati kurar.

Madde 32 – Alkol, tütün mamulleri, uyuşturucu maddeler, kumar ve kanunen suç teşkil edebilecek iş fikirlerini kabul etmez.

Kampanyanın Kabulü ve Yayına Alınması Usulü

Madde 33 – Yatırım komitesinin üye tamsayısının çoğunluğunun bu yönde karar vermesi ile başvuru kabul edilmiş sayılır ve yayınlanması için Proje uzmanı tarafından Platform’a iletilir. Platform tarafından gerekli ön çalışmalar ve işlemler akabinde başvuru fon toplanması için yayına alınır.

Kampanyanın Ret Edilmesi ve Bildirim Usulü

Madde 34 – Yatırım komitesinin üyelerinin çoğunluğunun bu yönde karar vermesi durumunda başvuru kabul edilmemiş sayılır ve ret gerekçesini de içeren bilgiler ile birlikte başvuru sahibine Seçim Danışmanı tarafından bildirilir.

Fikri Haklar Hususu

Madde 35 – Platform’a başvuru yapan Girişimci ve/veya Girişim Şirketi, başvurusunda bulunan tüm bilgi ve belgelerin telif haklarının kendisinde olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti durumunda değerlendirmeye alınmaz veya işlem tesis edilmiş ise derhal işlemler iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HUSUSLAR

Politika’da Yer Almayan Diğer Hususlar

Madde 36 - Bu Politika metninde düzenlenmemiş, Politika kapsamı ile ilgili diğer konularda Platform tarafından çıkarılan diğer Politika metninde, genelgeler ile sermaye piyasası işlemlerini düzenleyen yasalar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

Politika Hükümlerinde Değişiklikler

Madde 37 - Politika hükümlerini değiştirme yetkisi iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesinin tavsiyesi ile yönetim kuruluna aittir.

Yürütme

Madde 38 - Bu Politika hükümleri Startupfon Kitle Fonlama Platformu ve Erken Aşama Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülür.

Yürürlük

Madde 39 - İşbu Politika hükümleri Startupfon Kitle Fonlama Platformu ve Erken Aşama Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulunun …/…/ tarihli kararı ile kabul edilmiş olup, karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.