ÜYE AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca , kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya A1 Kule Kent Etabı Blok No: 25A İç Kapı No: 95 Üsküdar / İSTANBUL adresinde mukim olan 0781080693000001 Mersis nolu, 194772-5 sicil nolu STARTUPFON KİTLE FONLAMA PLATFORMU  ANONİM ŞİRKETİ (“STARTUPFON” ya da “Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyeti gösterilmek kaydı ile aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir

Şirket prosedürlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması,

        Üye iletişim bilgilerinin güncellenmesi,

        Üyelik kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

        Şirketin hizmetlerinden faydalanmak kaydı ile uygulamaya kaydolmuş olmanız ve üyelik satın almanız dolayısıyla yatırım sözleşmesinin kurulması veya ifası,

        Yatırım destek hizmetlerinin sağlanması.

        Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, 

        Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

        Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

        İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

        Üyelik ilişkilerinin yürütülmesi ve yönetimi,

        Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

        Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

        Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,

        Hizmetlerimizin yatırım, kitle fonlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ile iş ortakları ve tedarikçilerle olan iş süreçlerinin yürütülmesi,

        Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

        Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

        Şirketimizin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,

        İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

        Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

        Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması ve istemlerin yedeklenmesi, sistemlerin güvenliğinin sağlanması,

        Üye memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

        Şirketimizin sunduğu hizmetlerin tanıtılmasına yönelik ziyaretlerin, tanıtımların, kampanya, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

        Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim ve bağlı bulunduğunuz kuruma ait kimlik, iletişim, işlem güvenliği, finans ve üye işlem verilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama, yatırım süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,

        Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinizin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,

        6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı başta olmak üzere, uymakla mükellef olunan tüm diğer mevzuattan kaynaklı saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

        Grişimci-yatırımcı kanalları ile iletişime geçilmesi, çalışma koşullarının ve devamındaki süreçlerin belirlenme

        Şirket gerçekleşen verilerinin ay kapama sonrası alınarak ilgili raporların hazırlanması

        Şirket prosedürlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması,

        Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre, hizmetlerin özelleştirilerek iş ortaklarımıza önerilmesi,

        Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

        Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

        Şirketimizin üye değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim v.b. süreçlerinin yürütülmesi,

        Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

        Şirket içindeki tüm denetim, analiz ve raporlamaların yapılması,

        Şirketin bütün hukuki problemlerinin; aleyhe açılan davalar, şirket tarafından açılan, ihtarnameler, cezai şikâyetler, alacak takipleri (rücu takipleri hariç), danışmanlık hizmetleri, sözleşmelerin hazırlanması/incelenmesi ve problemli dosyalarının son görüşmeleri ve sonuçlandırılması

        Şirket’in mal ve hizmet aldığı satıcıların muhasebe kayıtlarının tutulması cari hesaplarının ve ödemelerinin takibinin yapılması,

        Şirket icrai faaliyetlerinin riskin takip edilmesi ve yönetimin bilgilendirilmesi vasıtasıyla gerekli tedbirlerinin alınmasının sağlanması,

        Üyelik talebinizin valide edilmesi ve akreditasyonu için tarafınıza kısa mesaj gönderilmesi.

İşlenen Kişisel Veriler

Bireysel Yatırımcı olarak işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik bilgileri

İsim, soy isim, doğum tarihi, vatandaşlık ülke, adres

İletişim bilgisi

Telefon, e-posta

İşlem güvenliği bilgisi

IP, log kayıtları

Mesleki deneyim bilgisi

İşyerinin adı, unvanı, vergi numarası, pozisyonu

 

Kurumsal Yatırımcı olarak işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik bilgileri

İsim, soy isim, doğum tarihi, vatandaşlık ülke, adres

İletişim bilgisi

Telefon, e-posta

İşlem güvenliği bilgisi

IP, log kayıtları

Mesleki deneyim bilgisi

İşyerinin adı, unvanı, vergi numarası, pozisyonu

 

Girişimci olarak işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik bilgileri

İsim, soy isim, doğum tarihi, vatandaşlık numarası, vatandaşlık ülke, adres

İletişim bilgisi

Telefon, e-posta

İşlem güvenliği bilgisi

IP, log kayıtları

Mesleki deneyim bilgisi

İşyerinin adı, unvanı, sahip olduğu sertifikalar

Görsel ve işitsel bilgisi

Eğitim esnasında kayıt alınacak olması gerekçesi ile görüntü ve sesiniz.

 

Site Ziyaretçisi olarak işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

İletişim bilgisi

E-posta

İşlem güvenliği bilgisi

(Bültene üye olunması halinde)

IP ve Çerezlerle Toplanan Her Türlü Kişisel Veri

 

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK madde 8 ve 9 kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde açık rızanıza istinaden (i) STARTUPFON’un bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) gerekmesi halinde iş sürekliliğin sağlanması amacıyla birlikte çalışılan ve yurtdışında mukim olan iş ortaklarına, (iii) üyelik sözleşmesinin taraflar arasında kurulabilmesi için iletilecek olan validasyon ve akreditasyon amaçlı kısa mesajın aracı hizmet sağlayıcı vasıtası ile atılıyor olması, (iv) talep edilmesi halinde yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ve (v) yurtiçinde yatırım-girişimci kapsamında destek aldığımız iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında STARTUPFON tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, elektronik ortamda internet sitesi, çevrimiçi başvuru formunun doldurulması, sosyal medya mecraları kısa mesaj, e-posta kanalları ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler, ziyaretler ve matbu formlar kanallarıyla toplanmaktadır.

Ayrıca, belirli bir STARTUPFON çevrimiçi -online- hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sitemizi kullandığınızda, STARTUPFON’un internet sayfasını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

          Üye iletişim bilgilerinin güncellenmesi,

          Üye kayıtlarının açılması,

          Şirketimizin hizmetlerinden faydalanmanız dolayısıyla üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifası,

          Yatırım sonrası destek hizmetlerinin sağlanması,

          Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,

 

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

          Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi, 

          Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

          Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,

          İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

        Şirket prosedürlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

          Üye ilişkilerinin yürütülmesi ve yönetimi,

          Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

          Finans ve muhasebe işlerinin takibi,

          Hizmetlerimizin pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ile iş ortakları ve tedarikçilerle olan iş süreçlerinin yürütülmesi,

          Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

          Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

          Şirketimizin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,

          Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması, 

          Üye memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

          Şirketimizin sunduğu hizmetlerin tanıtılmasına yönelik ziyaretlerin, tanıtımların, kampanya, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi.

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

          Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,

          İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

          Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

 

Açık rızanızın varlığı halinde ise,

          Kimlik, iletişim ve bağlı bulunduğunuz kuruma ait bilgilerinizin sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması amacıyla işlenmesi,

          Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinizin reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi,

          Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, finans ve üye işlem verilerinizin, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi amacıyla hizmet aldığımız firma ile paylaşılması,

          İletişim bilgilerinizin aracı hizmet sağlayıcı ile paylaşılması,

          Kimlik, iletişim, işlem güvenliği, finans ve üye işlem verilerinizin üye veritabanı yönetimi amacıyla hizmetlerinden faydalandığımız yurt dışında mukim CRM programına kaydedilmesi ve grup şirketlerimizin de erişebilmesine izin verilmesi.

 

İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

          Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

          Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

          Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

          Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

          Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

          İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

          Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kanun kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, Türkçe ve yazılı olarak, Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya A Kule Kent Etabı Blok No: 25A İç Kapı No: 95 Üsküdar / İSTANBUL adresine (noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla) ıslak imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Şirketimizin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.